Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
64 Z69 a0 df0 n37 ie4 efc m69 a7 251 568 .6c 051 568 .a7 26c 056 1a3 869 c2 r68 .69 18 w69 d2 żb7 y5c c37 ie4 e69 18 w5c cfe h67 oa0 dcd z41 ą69 f0 n67 o18 we4 e69 18 wb7 y15 tb7 y5c ccd zf0 ne4 e69 18 w69 cd z68 a77 kc2 re4 efb s37 ie4 e69 06 gc2 r67 ofc m68 aa0 dcd ze4 ef0 n37 i68 a69 37 i69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 i68 a69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h68 .69 0b Re4 e06 g97 uc3 l97 u48 je4 e69 15 t67 o69 0b R67 ocd zd6 p67 oc2 rcd z41 ąa0 dcd ze4 ef0 n37 i68 a69 82 P68 ac2 rc3 l68 afc me4 ef0 n15 t97 u69 f4 E97 uc2 r67 od6 pe4 e48 jfb s77 k37 ie4 e06 g67 o37 i69 0b R68 aa0 db7 y69 a7 26c 056 16c 68b /6c 617 793 969 cd z69 a0 df0 n37 i68 a69 a7 217 769 77 k18 w37 ie4 e15 tf0 n37 i68 a69 a7 26c 056 16c 669 c2 r68 .69 18 w69 fb sd6 pc2 r68 a18 w37 ie4 e69 67 o5c cfe hc2 r67 of0 nb7 y69 67 ofb se4 ó92 b69 05 f37 icd zb7 y5c ccd zf0 nb7 y5c cfe h69 18 w69 cd z18 w37 i41 ącd z77 k97 u69 cd z69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 ie4 efc m69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h69 37 i69 18 w69 fb sd6 pc2 r68 a18 w37 ie4 e69 fb s18 w67 o92 b67 oa0 df0 ne4 e06 g67 o69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p19 łb7 y18 w97 u69 15 t68 a77 k37 i5c cfe h69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 oc2 r68 acd z69 97 u5c cfe hb7 yc3 le4 ef0 n37 i68 a69 a0 db7 yc2 re4 e77 k15 tb7 y18 wb7 y69 93 951 58b /86 46c 68b /00 Wf4 E69 4f (51 O06 ge4 óc3 lf0 ne4 e69 0b R67 ocd zd6 p67 oc2 rcd z41 ąa0 dcd ze4 ef0 n37 ie4 e69 67 o69 51 O5c cfe hc2 r67 of0 n37 ie4 e69 53 D68 af0 nb7 y5c cfe h17 )38 ,69 cd z18 w68 af0 ne4 e69 0b R51 O53 D51 O68 .


4a Aa0 dfc m37 if0 n37 ifb s15 tc2 r68 a15 t67 oc2 re4 efc m69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 48 je4 efb s15 t69 e5 Se4 e67 o69 e5 S67 oc3 l97 u15 t37 i67 of0 nfb s69 e5 S68 af0 na0 dc2 r68 a69 83 Kc2 rcd zb7 yd2 ż68 a77 k69 cd z69 fb s37 ie4 ea0 dcd z37 i92 b41 ą69 18 w69 36 B37 ie4 ec3 lfb s77 k97 u62 -36 B37 i68 a19 łe4 e69 d6 pc2 rcd zb7 y69 97 uc3 l37 i5c cb7 y69 83 K97 ufb s15 tc2 r67 of0 n37 i68 a69 86 48b /93 96c 038 ,69 ed N2d I82 P6a :69 51 586 417 7a7 256 16c 0a3 851 586 46c 668 .69 51 O5c cfe hc2 r67 of0 n68 a69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 oa0 d92 bb7 y18 w68 a69 fb s37 i58 ę69 cd z06 g67 oa0 df0 n37 ie4 e69 cd z69 18 wb7 yfc m67 o06 g68 afc m37 i69 d6 p67 o18 wfb scd ze4 e5c cfe hf0 n37 ie4 e69 67 o92 b67 o18 w37 i41 ącd z97 u48 j41 ą5c cb7 y5c cfe h69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p37 ifb se4 ó18 w69 d6 pc2 r68 a18 w68 a68 .


e5 Scd z68 af0 n97 u48 je4 efc mb7 y69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 a0 d67 o69 d6 pc2 rb7 y18 w68 a15 tf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 37 i69 a0 d92 b68 afc mb7 y69 67 o69 92 be4 ecd zd6 p37 ie4 e5c ccd ze4 ea5 ńfb s15 t18 w67 o69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h68 .69 00 W69 15 tb7 yfc m69 5c ce4 ec3 l97 u69 97 ud2 żb7 y18 w68 af0 nb7 y69 48 je4 efb s15 t69 fc m68 .37 if0 n68 .69 fb scd zb7 y05 fc2 r67 o18 w68 af0 nb7 y69 fb sb7 yfb s15 te4 efc m69 fe h68 afb se4 e19 ł69 a0 d67 o69 77 k67 of0 n15 t68 .

Administracja Danymi
53 D68 af0 ne4 e69 67 ofb s67 o92 b67 o18 we4 e69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 ne4 e69 fb s41 ą69 cd z06 g67 oa0 df0 n37 ie4 e69 cd z69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p37 ifb s68 afc m37 i69 a0 d67 o15 tb7 y5c ccd z41 ą5c cb7 yfc m37 i69 67 o5c cfe hc2 r67 of0 nb7 y69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h69 67 oc2 r68 acd z69 cd z06 g67 oa0 df0 n37 ie4 e69 cd z69 82 P67 oc3 l37 i15 tb7 y77 k41 ą69 82 Pc2 rb7 y18 w68 a15 tf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 18 w69 cd z68 a77 kc2 re4 efb s37 ie4 e69 f0 n37 ie4 ecd z92 b58 ęa0 df0 nb7 yfc m69 a0 d67 o69 c2 re4 e68 ac3 l37 icd z68 a5c c48 j37 i69 b2 ś18 w37 i68 aa0 d5c ccd z67 of0 nb7 y5c cfe h69 97 ufb s19 ł97 u06 g69 62 -69 67 o92 bfb s19 ł97 u06 g37 i69 77 k67 of0 n15 t69 18 w69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s37 ie4 e69 4f (c3 l67 o06 g67 o18 w68 af0 n37 ie4 e38 ,69 68 a97 u15 t67 ofc m68 a15 tb7 y5c ccd zf0 ne4 e69 d6 p67 o18 w37 i68 aa0 d67 ofc m37 ie4 ef0 n37 i68 a69 67 o69 fb s15 t68 a15 t97 ufb s68 a5c cfe h69 97 ufb s19 ł97 u06 g37 i17 )69 67 oc2 r68 acd z69 18 w69 5c ce4 ec3 l97 u69 c2 re4 e68 ac3 l37 icd z68 a5c c48 j37 i69 cd z68 afc me4 ó18 w37 ie4 ea5 ń69 9e Ufb s19 ł97 u06 g69 b2 ś18 w37 i68 aa0 d5c ccd z67 of0 nb7 y5c cfe h69 a0 dc2 r67 o06 g41 ą69 e4 ec3 le4 e77 k15 tc2 r67 of0 n37 i5c ccd zf0 n41 ą68 .

83 K67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 a48 j41 ą5c c69 cd z69 f0 n68 afb scd zb7 y5c cfe h69 97 ufb s19 ł97 u06 g69 cd z67 ofb s15 t68 af0 n37 ie4 efb scd z69 d6 p67 od6 pc2 r67 ofb scd z67 of0 nb7 y69 67 o69 d6 p67 oa0 d68 af0 n37 ie4 e69 f0 n37 ie4 e77 k15 te4 óc2 rb7 y5c cfe h69 fb s18 w67 o37 i5c cfe h69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h68 .69 e7 T18 w67 o48 je4 e69 a0 d68 af0 ne4 e69 92 b58 ęa0 d41 ą69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 ne4 e69 18 w69 cd z18 w37 i41 ącd z77 k97 u69 cd z69 68 a77 k5c c48 j41 ą38 ,69 48 j68 a77 k41 ą69 d6 p67 oa0 de4 e48 jfc m97 u48 je4 efb scd z68 .69 ed N68 a69 d6 pc2 rcd zb7 y77 k19 ł68 aa0 d69 a0 d68 af0 ne4 e69 d6 p67 oa0 d68 af0 ne4 e69 d6 p67 oa0 d5c ccd z68 afb s69 c2 re4 e48 je4 efb s15 tc2 r68 a5c c48 j37 i69 18 w69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s37 ie4 e69 92 b58 ęa0 d41 ą69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 ne4 e69 a0 d67 o69 5c ce4 ec3 l97 u69 cd z68 ad6 pe4 e18 wf0 n37 ie4 ef0 n37 i68 a69 a0 d67 ofb s15 t58 ęd6 p97 u69 a0 d67 o69 05 f97 uf0 n77 k5c c48 j67 of0 n68 ac3 lf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u69 37 i69 77 k67 of0 n15 t68 a77 k15 t97 u69 18 w69 fb sd6 pc2 r68 a18 w68 a5c cfe h69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u68 .69 53 D68 af0 ne4 e69 d6 p67 oa0 d68 a18 w68 af0 ne4 e69 d6 p67 oa0 d5c ccd z68 afb s69 cd z68 afc me4 ó18 w37 ie4 ef0 n37 i68 a69 d6 p19 ł68 a15 tf0 ne4 e48 j69 97 ufb s19 ł97 u06 g37 i69 92 b58 ęa0 d41 ą69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 ne4 e69 18 w69 5c ce4 ec3 l97 u69 a0 d67 ofb s15 t68 a18 wb7 y69 97 ufb s19 ł97 u06 g37 i69 48 j68 a77 k69 37 i69 18 w69 5c ce4 ec3 l68 a5c cfe h69 c2 r68 a5c cfe h97 uf0 n77 k67 o18 w67 ob2 ś5c c37 i68 .69 64 Z68 ad6 p37 ifb s97 u48 j41 ą5c c69 fb s37 i58 ę69 a0 d67 o69 f0 ne4 e18 wfb sc3 le4 e15 t15 te4 ec2 r68 a69 a0 d68 af0 ne4 e69 67 ofb s67 o92 b67 o18 we4 e69 92 b58 ęa0 d41 ą69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 ne4 e69 a0 d67 o69 18 wb7 yfb sb7 y19 ł77 k37 i69 f0 ne4 e18 wfb sc3 le4 e15 t15 te4 ec2 r68 a68 .69 00 Wb7 yfb sb7 y19 ł68 a48 j41 ą5c c69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 j58 ę69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 05 f67 oc2 rfc m97 uc3 l68 ac2 rcd z69 77 k67 of0 n15 t68 a77 k15 t67 o18 wb7 y69 a0 d68 af0 ne4 e69 cd z67 ofb s15 t68 af0 n41 ą69 18 wb7 y77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 af0 ne4 e69 18 w69 5c ce4 ec3 l97 u69 67 oa0 dd6 p67 o18 w37 ie4 ea0 dcd z37 i69 f0 n68 a69 18 w37 i68 aa0 d67 ofc m67 ob2 ś71 ć68 .

83 K68 ad2 ża0 d68 a69 67 ofb s67 o92 b68 a38 ,69 77 k15 te4 óc2 re4 e48 j69 a0 d68 af0 ne4 e69 a0 d67 o15 tb7 y5c ccd z41 ą69 fc m68 a69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 18 w69 77 k68 ad2 ża0 de4 e48 j69 5c cfe h18 w37 ic3 l37 i69 a0 d67 ofb s15 t58 ęd6 p97 u69 a0 d67 o69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h38 ,69 fb sd6 pc2 r67 ofb s15 t67 o18 w68 af0 n37 i68 a38 ,69 97 ufb s97 uf0 n37 i58 ę5c c37 i68 a69 c3 l97 u92 b69 67 o06 gc2 r68 af0 n37 i5c ccd ze4 ef0 n37 i68 a69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 i68 a38 ,69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 fb sd6 pc2 rcd ze4 e5c c37 i18 w97 u38 ,69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 18 wf0 n37 ie4 efb s37 ie4 ef0 n37 i68 a69 fb s77 k68 ac2 r06 g37 i69 a0 d67 o69 67 oc2 r06 g68 af0 n97 u69 f0 n68 aa0 dcd z67 oc2 r5c ccd ze4 e06 g67 o38 ,69 18 w69 15 tb7 yfc m69 5c ce4 ec3 l97 u69 f0 n68 ac3 le4 ed2 żb7 y69 d6 p67 oa0 d48 j41 ą71 ć69 77 k67 of0 n15 t68 a77 k15 t69 cd z69 67 ofb s67 o92 b41 ą69 f0 n68 aa0 dcd z67 oc2 r97 u48 j41 ą5c c41 ą69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 ie4 e69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h69 18 w69 67 oc2 r06 g68 af0 n37 icd z68 a5c c48 j37 i69 9e Ufb s19 ł97 u06 g67 oa0 d68 a18 w5c cb7 y69 48 je4 efb s15 t69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 wb7 y69 a0 dc2 r67 o06 g41 ą69 e4 ec3 le4 e77 k15 tc2 r67 of0 n37 i5c ccd zf0 n41 ą69 d6 p67 oa0 d69 68 aa0 dc2 re4 efb se4 efc m69 e4 e62 -fc m68 a37 ic3 l6a :69 fb se4 e67 ofb s67 oc3 l97 u15 t37 i67 of0 nfb sfb @37 i86 468 a68 .d6 pc3 l68 .

64 Z68 afb s15 tc2 rcd ze4 e06 g68 afc mb7 y69 fb s67 o92 b37 ie4 e69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 a0 d67 o69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 i68 a69 e7 T18 w67 o37 i5c cfe h69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 d6 p67 o69 c2 r67 ocd z18 w37 i41 ącd z68 af0 n37 i97 u69 9e Ufc m67 o18 wb7 y69 c3 l97 u92 b69 5c c67 o05 ff0 n37 i58 ę5c c37 i97 u69 cd z06 g67 oa0 db7 y69 15 tb7 yc3 l77 k67 o69 18 w69 cd z68 a77 kc2 re4 efb s37 ie4 e69 f0 n68 a69 d6 p67 o15 tc2 rcd ze4 e92 bb7 y69 a0 d67 o5c cfe h67 oa0 dcd ze4 ef0 n37 i68 a69 e4 e18 we4 ef0 n15 t97 u68 ac3 lf0 nb7 y5c cfe h69 c2 r67 ofb scd z5c ccd ze4 ea5 ń69 d6 pc2 rcd ze4 ea0 d69 fb s41 ąa0 de4 efc m69 c3 l97 u92 b69 48 je4 ed2 że4 ec3 l37 i69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p37 ifb sb7 y69 77 kc2 r68 a48 j67 o18 we4 e69 68 ac3 l92 b67 o69 97 uf0 n37 i48 jf0 ne4 e69 92 b41 ąa0 dfa ź69 d6 pc2 r68 a18 w68 a69 fc m37 i58 ęa0 dcd zb7 yf0 n68 ac2 r67 oa0 d67 o18 we4 e06 g67 o69 67 o92 bc3 l37 i06 g97 u48 j41 ą69 f0 n68 afb s69 a0 d67 o69 c2 re4 e15 te4 ef0 n5c c48 j37 i69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h68 .

9e Ufb s19 ł97 u06 g67 oa0 d68 a18 w5c c68 a69 fc m68 a69 d6 pc2 r68 a18 w67 o69 97 ua0 d67 ofb s15 t58 ęd6 pf0 n37 i68 a71 ć69 a0 d68 af0 ne4 e69 67 ofb s67 o92 b67 o18 we4 e69 9e Ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i77 k68 a69 67 oc2 r68 acd z69 37 if0 nf0 nb7 y5c cfe h69 48 je4 e06 g67 o69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 d6 p67 oa0 dfc m37 i67 o15 t67 ofc m69 97 ud6 p67 o18 w68 ad2 żf0 n37 i67 of0 nb7 yfc m69 f0 n68 a69 d6 p67 oa0 dfb s15 t68 a18 w37 ie4 e69 18 w19 ł68 ab2 ś5c c37 i18 wb7 y5c cfe h69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p37 ifb se4 ó18 w69 d6 pc2 r68 a18 w68 a69 4f (f0 nd6 p68 .69 67 oc2 r06 g68 af0 n67 ofc m69 b2 ś5c c37 i06 g68 af0 n37 i68 a17 )68 .

9e Ufb s97 uf0 n37 i58 ę5c c37 ie4 e69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h69 fc m67 od2 że4 e69 f0 n68 afb s15 t41 ąd6 p37 i71 ć69 f0 n68 a69 fb s77 k97 u15 te4 e77 k69 5c c67 o05 ff0 n37 i58 ę5c c37 i68 a69 cd z06 g67 oa0 db7 y69 92 b41 ąa0 dfa ź69 18 wf0 n37 ie4 efb s37 ie4 ef0 n37 i68 a69 d6 pc2 r68 a18 wf0 n37 ie4 e69 a0 d67 od6 p97 ufb scd z5c ccd z68 ac3 lf0 ne4 e06 g67 o69 fb sd6 pc2 rcd ze4 e5c c37 i18 w97 u69 f0 n68 a69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 af0 n37 ie4 e69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h68 .

9e Ufb s19 ł97 u06 g67 oa0 d68 a18 w5c c68 a69 f0 n37 ie4 e69 97 ua0 d67 ofb s15 t58 ęd6 pf0 n37 i68 a69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h69 37 if0 nf0 nb7 yfc m69 d6 p67 oa0 dfc m37 i67 o15 t67 ofc m69 68 af0 n37 id2 że4 ec3 l37 i69 97 ud6 p67 o18 w68 ad2 żf0 n37 i67 of0 nb7 yfc m69 f0 n68 a69 d6 p67 oa0 dfb s15 t68 a18 w37 ie4 e69 18 w19 ł68 ab2 ś5c c37 i18 wb7 y5c cfe h69 d6 pc2 rcd ze4 ed6 p37 ifb se4 ó18 w69 d6 pc2 r68 a18 w68 a68 .

82 P67 ofb s37 i68 aa0 d68 afc mb7 y69 18 wd6 pc2 r67 o18 w68 aa0 dcd z67 of0 n41 ą69 77 k67 of0 n15 tc2 r67 oc3 l58 ę69 a0 d67 ofb s15 t58 ęd6 p97 u69 a0 d67 o69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h38 ,69 a0 dcd z37 i58 ę77 k37 i69 5c ccd ze4 efc m97 u69 fc m37 if0 n37 ifc m68 ac3 l37 icd z97 u48 je4 efc mb7 y69 fb s77 k97 u15 t77 k37 i69 e4 e18 we4 ef0 n15 t97 u68 ac3 lf0 ne4 e06 g67 o69 f0 n68 ac2 r97 ufb scd ze4 ef0 n37 i68 a69 92 be4 ecd zd6 p37 ie4 e5c ccd ze4 ea5 ńfb s15 t18 w68 a69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h68 .

53 D68 af0 ne4 e69 67 ofb s67 o92 b67 o18 we4 e69 d6 pc2 rcd ze4 e15 t18 w68 ac2 rcd z68 a48 j41 ą69 67 ofb s67 o92 bb7 y69 18 wb7 y19 ł41 ą5c ccd zf0 n37 ie4 e69 97 ud6 p67 o18 w68 ad2 żf0 n37 i67 of0 ne4 e69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 f0 n68 afb s69 68 ac3 l92 b67 o69 51 Ofb s67 o92 bb7 y8b /09 F37 ic2 rfc mb7 y38 ,69 cd z69 77 k15 te4 óc2 rb7 yfc m37 i69 b2 ś5c c37 ib2 śc3 le4 e69 18 wfb sd6 pe4 ó19 łd6 pc2 r68 a5c c97 u48 je4 efc mb7 y69 18 w69 cd z18 w37 i41 ącd z77 k97 u69 cd z69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 w67 ob2 ś5c c37 i41 ą69 a0 d67 ofb s15 t68 ac2 r5c ccd ze4 ef0 n37 i68 a69 97 ufb s19 ł97 u06 g37 i38 ,69 67 o92 bfb s19 ł97 u06 g37 i69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u68 .69 e7 M67 od2 żc3 l37 i18 w37 i69 67 oa0 d92 b37 i67 oc2 r5c cb7 y69 e7 T18 w67 o37 i5c cfe h69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h6a :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

e5 S77 k97 u15 t77 k37 i69 92 bc2 r68 a77 k97 u69 d6 p67 oa0 d68 af0 n37 i68 a69 a0 d68 af0 nb7 y5c cfe h69 67 ofb s67 o92 b67 o18 wb7 y5c cfe h
92 bc2 r68 a77 k69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 w67 ob2 ś5c c37 i69 77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 af0 n37 i68 a69 cd z69 d6 pe4 e19 łf0 ne4 e48 j69 05 f97 uf0 n77 k5c c48 j67 of0 n68 ac3 lf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u38 ,69 92 bc2 r68 a77 k69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 w67 ob2 ś71 ć69 f0 n68 a18 w37 i41 ącd z68 af0 n37 i68 a69 77 k67 of0 n15 t68 a77 k15 t97 u69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 05 f67 oc2 rfc m97 uc3 l68 ac2 rcd z38 ,69 92 bc2 r68 a77 k69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 w67 ob2 ś5c c37 i69 67 o15 tc2 rcd zb7 yfc mb7 y18 w68 af0 n37 i68 a69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 j37 i69 cd z69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u

82 Pc3 l37 i77 k37 i69 e9 C67 o67 o77 k37 ie4 efb s
ed N68 afb scd z68 a69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 n68 a69 97 ud2 żb7 y18 w68 a69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s68 .69 e5 S41 ą69 15 t67 o69 f0 n37 ie4 e18 w37 ie4 ec3 l77 k37 ie4 e69 d6 pc3 l37 i77 k37 i69 15 te4 e77 kfb s15 t67 o18 we4 e69 18 wb7 yfb sb7 y19 ł68 af0 ne4 e69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 fb se4 ec2 r18 we4 ec2 r69 18 w18 w18 w69 37 i69 d6 pc2 rcd ze4 e5c cfe h67 o18 wb7 y18 w68 af0 ne4 e69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 67 od6 pc2 r67 o06 gc2 r68 afc m67 o18 w68 af0 n37 ie4 e69 77 k67 ofc md6 p97 u15 te4 ec2 r68 a69 d6 pc2 rcd ze4 e06 gc3 l41 ąa0 d68 ac2 r77 k37 i68 .69 83 K37 ie4 ea0 db7 y69 d6 pc2 rcd ze4 e06 gc3 l41 ąa0 d68 ac2 r77 k68 a69 d6 p67 of0 n67 o18 wf0 n37 ie4 e69 d6 p67 o19 ł41 ą5c ccd zb7 y69 fb s37 i58 ę69 cd ze4 e69 fb s15 tc2 r67 of0 n41 ą38 ,69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 n68 a69 c2 r67 ocd zd6 p67 ocd zf0 n68 a48 je4 e69 c2 r67 oa0 dcd z68 a48 j69 97 uc2 rcd z41 ąa0 dcd ze4 ef0 n37 i68 a38 ,69 cd z69 77 k15 te4 óc2 re4 e06 g67 o69 19 ł41 ą5c ccd zb7 y69 fb s37 i58 ę69 97 ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i77 k68 .69 82 P68 ac2 r68 afc me4 e15 tc2 rb7 y69 d6 p67 ocd z18 w68 ac3 l68 a48 j41 ą69 f0 n68 a69 67 oa0 d5c ccd zb7 y15 t68 af0 n37 ie4 e69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 j37 i69 18 w69 f0 n37 i5c cfe h69 cd z68 a18 w68 ac2 r15 tb7 y5c cfe h69 48 je4 ea0 db7 yf0 n37 ie4 e69 fb se4 ec2 r18 we4 ec2 r67 o18 w37 i38 ,69 77 k15 te4 óc2 rb7 y69 48 je4 e69 97 u15 t18 w67 oc2 rcd zb7 y19 ł68 .69 e9 C67 o67 o77 k37 ie4 efb s69 97 u19 ł68 a15 t18 w37 i68 a48 j41 ą69 18 w37 i58 ę5c c69 77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 af0 n37 ie4 e69 cd z69 18 w5c ccd ze4 eb2 śf0 n37 ie4 e48 j69 67 oa0 d18 w37 ie4 ea0 dcd z67 of0 nb7 y5c cfe h69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 n68 .

ac Gc2 r67 ofc m68 aa0 dcd z67 of0 ne4 e69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 je4 e69 a0 d67 o15 tb7 y5c ccd z41 ą69 68 aa0 dc2 re4 efb s97 u69 2d I82 P38 ,69 15 tb7 yd6 p97 u69 18 wb7 y77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 tb7 y18 w68 af0 ne4 e48 j69 d6 pc2 rcd ze4 e06 gc3 l41 ąa0 d68 ac2 r77 k37 i38 ,69 48 j58 ęcd zb7 y77 k68 a38 ,69 c2 r67 oa0 dcd z68 a48 j97 u69 fb sb7 yfb s15 te4 efc m97 u69 67 od6 pe4 ec2 r68 a5c cb7 y48 jf0 ne4 e06 g67 o38 ,69 a0 d67 ofb s15 t68 a18 w5c cb7 y69 97 ufb s19 ł97 u06 g69 37 if0 n15 te4 ec2 rf0 ne4 e15 t67 o18 wb7 y5c cfe h38 ,69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 j37 i69 67 o69 5c ccd z68 afb s37 ie4 e69 37 i69 a0 d68 a5c c37 ie4 e38 ,69 c3 l67 o77 k68 ac3 l37 icd z68 a5c c48 j37 i69 67 oc2 r68 acd z69 37 if0 n05 f67 oc2 rfc m68 a5c c48 j37 i69 d6 pc2 rcd ze4 efb sb7 y19 ł68 af0 nb7 y5c cfe h69 a0 d67 o69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 nb7 y69 cd z68 a69 d6 p67 ob2 śc2 re4 ea0 df0 n37 i5c c15 t18 we4 efc m69 05 f67 oc2 rfc m97 uc3 l68 ac2 rcd z68 a69 77 k67 of0 n15 t68 a77 k15 t67 o18 we4 e06 g67 o68 .

64 Ze4 e92 bc2 r68 af0 ne4 e69 a0 d68 af0 ne4 e69 fb s19 ł97 ud2 ż41 ą69 a0 d67 o69 fc m67 of0 n37 i15 t67 oc2 r67 o18 w68 af0 n37 i68 a69 18 w69 48 j68 a77 k37 i69 fb sd6 p67 ofb se4 ó92 b69 97 ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i5c cb7 y69 77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 a48 j41 ą69 cd z69 f0 n68 afb scd zb7 y5c cfe h69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 n38 ,69 68 a92 bb7 y69 97 ufb sd6 pc2 r68 a18 wf0 n37 i68 a71 ć69 05 f97 uf0 n77 k5c c48 j67 of0 n67 o18 w68 af0 n37 ie4 e69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u69 cd z68 ad6 pe4 e18 wf0 n37 i68 a48 j41 ą5c c69 92 b68 ac2 ra0 dcd z37 ie4 e48 j69 e4 e05 fe4 e77 k15 tb7 y18 wf0 n41 ą69 37 i69 92 be4 ecd zd6 pc2 r67 o92 bc3 le4 efc m67 o18 w41 ą69 f0 n68 a18 w37 i06 g68 a5c c48 j58 ę68 .

ed N68 a69 f0 n68 afb scd ze4 e48 j69 18 w37 i15 tc2 rb7 yf0 n37 ie4 e69 18 wb7 y77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t97 u48 je4 efc mb7 y69 f0 n37 ie4 ecd z92 b58 ęa0 df0 ne4 e69 d6 pc3 l37 i77 k37 i69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s38 ,69 97 ufc m67 od2 żc3 l37 i18 w37 i68 a48 j41 ą5c ce4 e69 77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 t68 af0 n37 ie4 e69 cd z69 97 ufb s19 ł97 u06 g69 a0 d67 ofb s15 t58 ęd6 pf0 nb7 y5c cfe h69 18 w69 c2 r68 afc m68 a5c cfe h69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u38 ,69 f0 nd6 p68 .69 97 u18 w37 ie4 ec2 rcd zb7 y15 te4 ec3 lf0 n37 i68 a48 j41 ą5c ce4 e69 d6 pc3 l37 i77 k37 i69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s69 18 wb7 y77 k67 oc2 rcd zb7 yfb s15 tb7 y18 w68 af0 ne4 e69 a0 d67 o69 97 ufb s19 ł97 u06 g69 18 wb7 yfc m68 a06 g68 a48 j41 ą5c cb7 y5c cfe h69 97 u18 w37 ie4 ec2 rcd zb7 y15 te4 ec3 lf0 n37 i68 af0 n37 i68 a69 18 w69 c2 r68 afc m68 a5c cfe h69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u69 67 oc2 r68 acd z69 05 f97 uf0 n77 k5c c48 j67 of0 n68 ac3 lf0 ne4 e69 d6 pc3 l37 i77 k37 i69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s38 ,69 97 ufc m67 od2 żc3 l37 i18 w37 i68 a48 j41 ą5c ce4 e69 cd z68 ad6 p68 afc m37 i58 ę15 t68 af0 n37 ie4 e69 18 wb7 y92 bc2 r68 af0 nb7 y5c cfe h69 d6 pc2 rcd ze4 ecd z69 97 ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i77 k68 a69 97 ufb s15 t68 a18 w37 ie4 ea5 ń69 37 i69 d6 pe4 ec2 rfb s67 of0 n68 ac3 l37 icd z68 a5c c48 j58 ę69 37 if0 n15 te4 ec2 r05 fe4 e48 jfb s97 u69 97 ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i77 k68 a

9e Ud2 żb7 y15 t77 k67 o18 wf0 n37 i77 k69 18 w69 77 k68 ad2 ża0 de4 e48 j69 5c cfe h18 w37 ic3 l37 i69 fc m68 a69 fc m67 od2 żc3 l37 i18 w67 ob2 ś71 ć69 18 wb7 y19 ł41 ą5c ccd ze4 ef0 n37 i68 a69 4f (5c c67 o69 fc m67 od2 że4 e69 fb s77 k97 u15 t77 k67 o18 w68 a71 ć69 5c ccd z58 ęb2 ś5c c37 i67 o18 wb7 yfc m69 c3 l97 u92 b69 5c c68 a19 ł77 k67 o18 w37 i15 tb7 yfc m69 67 o06 gc2 r68 af0 n37 i5c ccd ze4 ef0 n37 ie4 efc m69 05 f97 uf0 n77 k5c c48 j67 of0 n68 ac3 lf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 fb se4 ec2 r18 w37 ifb s97 u17 )69 c3 l97 u92 b69 d6 pc2 rcd zb7 y18 wc2 re4 ó5c ce4 ef0 n37 i68 a69 67 od6 p5c c48 j37 i69 06 gc2 r67 ofc m68 aa0 dcd ze4 ef0 n37 i68 a69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s69 d6 p67 od6 pc2 rcd ze4 ecd z69 cd zfc m37 i68 af0 n58 ę69 97 ufb s15 t68 a18 w37 ie4 ea5 ń69 18 w69 d6 pc2 rcd ze4 e06 gc3 l41 ąa0 d68 ac2 r5c ce4 e69 37 if0 n15 te4 ec2 rf0 ne4 e15 t67 o18 we4 e48 j68 .69 2d If0 nfb s15 tc2 r97 u77 k5c c48 j68 a69 cd z68 ac2 rcd z41 ąa0 dcd z68 af0 n37 i68 a69 d6 pc3 l37 i77 k68 afc m37 i69 5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s69 48 je4 efb s15 t69 a0 d67 ofb s15 t58 ęd6 pf0 n68 a69 f0 n68 a69 fb s15 tc2 r67 of0 n37 ie4 e69 fe h15 t15 td6 p6a :8b /8b /18 w18 w18 w68 .68 ac3 lc3 l68 a92 b67 o97 u15 t5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s68 .67 oc2 r06 g8b /fc m68 af0 n68 a06 ge4 e62 -5c c67 o67 o77 k37 ie4 efb s

Email kontaktowy:
83 K67 of0 n15 t68 a77 k15 t69 18 w69 fb sd6 pc2 r68 a18 w37 ie4 e69 d6 p67 oc3 l37 i15 tb7 y77 k37 i69 d6 pc2 rb7 y18 w68 a15 tf0 n67 ob2 ś5c c37 i69 f0 n68 ac3 le4 ed2 żb7 y69 77 k37 ie4 ec2 r67 o18 w68 a71 ć69 f0 n68 a69 e4 e62 -fc m68 a37 ic3 l6a :69 fb se4 e67 ofb s67 oc3 l97 u15 t37 i67 of0 nfb sfb @37 i86 468 a68 .d6 pc3 lWarto wiedzieć: